Financiële verantwoording

Verkort jaarverslag

In het verkorte jaarverslag zijn de jaarcijfers gepresenteerd van de verslaggevende eenheid Stichting Het Geldersch Landschap gecombineerd, die uit de volgende stichtingen bestaat: Stichting Het Geldersch Landschap, Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen, Stichting Steunfonds Geldersch Landschap en Kasteelen en Stichting Vrienden van Kastelen.

De verslaggevende eenheid is een door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) erkend goed doel. De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Indien u prijs stelt op de volledige jaarrekeningen van de afzonderlijke stichtingen, kunt u deze bestellen bij het secretariaat. Op de donateursvergadering is gelegenheid tot het stellen van vragen of het maken van opmerkingen.

Accountantsverklaring

De volledige jaarrekeningen zijn gecontroleerd door Deloitte Accountants B.V.

Alle jaarrekeningen zijn voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.

Balans

Jaarstukken Geldersch Landschap

Baten en lasten

Jaarstukken Geldersche Kasteelen

Kostenverdeelstaat

Jaarstukken Steunfonds

Jaarstukken gecombineerd

Jaarstukken Vrienden van Kastelen