Jaarverslag Raad van Advies

De Raad van Advies (RvA) heeft tot doel het gevraagd en ongevraagd, als Raad maar ook als lid van de Raad, adviseren van de directie, met name ter zake van strategie en (meerjaren)beleid en relevante ontwikkelingen in de samenleving.

De RvA kwam in 2017 drie keer bijeen. Naast de bespreking van actualiteiten en de vaste onderdelen als de directie- en projectrapportages heeft de Raad gesproken over diverse thema’s.

Maart-vergadering

De bespreking vond plaats op kasteel Doorwerth.

De RvA heeft gesproken over de nieuwe merkidentiteit en positionering. Na het verschijnen van de Meerjarenvisie ontstond de behoefte om de merkidentiteit en positionering van GLK scherp te krijgen. Deze is tot stand gekomen met hulp van het bureau Globrands. Tijdens de vergadering hebben Mike Dijkstra Taurel (CEO) en Madeline du Perron (senior consultant) van Globrands de positionering toegelicht. De Raad heeft daarbij een aantal adviezen gegeven die tot een verdere aanscherping hebben geleid.

In de vergadering is ook gesproken over het profiel en de procedure voor werving van de nieuwe voorzitter van de RvA.

Juni-vergadering

De vergaderlocatie was Kasteel Rosendael.

Op initiatief van de RvA is het onderwerp “Gebruik van trendgegevens bij strategiebepaling” geagendeerd. Aan de hand van een presentatie met stellingen door de leden Buizer en Van der Wolf vond hierover een discussie plaats. Onderstaand de stellingen waarover gediscussieerd werd.

 • Stelling 1: GLK moet meer inzetten op samenwerking met het bedrijfsleven.

De afgelopen jaren hebben laten zien dat samenwerking met bedrijven niet makkelijk is. De huidige Bedrijfsvrienden hebben verschillende motieven om ons te steunen. Op individueel niveau wordt in projecten al veel samengewerkt met bedrijven. In het licht van de nieuwe branding wordt hier een nieuwe impuls aan gegeven.

 • Stelling 2: ouderen zijn en blijven de belangrijkste doelgroep voor GLK.

Ouderen zijn inderdaad een belangrijke doelgroep voor het draagvlak van GLK. Via de ouderen worden ook de kinderen bereikt, bijvoorbeeld op de kastelen.

 • Stelling 3: GLK moet zich ook richten op buitenlandse (m.n. Duitse) toeristen en gericht een aanbod voor hen ontwikkelen.

GLK werkt nu met prioriteit aan het neerzetten van een goed product. De gastheren/gastvrouwen worden opgeleid. Ook is de samenwerking met de recreatiesector verbeterd, onder meer met NRW-Stiftung, Interreg Euregio, NBTC-kastelenroute en RBT-KAN. Voor de Chinese markt is GLK op het internet goed vindbaar. We geven er minder prioriteit aan dan de Duitse markt, die veel groter is en ook dichterbij.

 • Stelling 4: GLK moet primair inzetten op social/digital strategie.

Er wordt niet primair ingezet op een digitale strategie. Voor een belangrijk deel van de achterban is het ontvangen van “papier” nog steeds belangrijk. Wel is het belangrijk om een digitale strategie te hebben. Hier wordt volop aan gewerkt. Het is een onderdeel van de organisatieontwikkeling.

Tijdens de vergadering is ook gesproken over het gedifferentieerd donateurschap. Voorbeelden daarvan zijn korting-combinaties met andere Landschappen, donateurschappen voor het leven, combinaties met buitensport en het jeugddonateurschap dat in 2018 concreet zal worden geïntroduceerd.

Tijdens de vergadering is afscheid genomen van de heer Nobbe als lid van de RvA.

Oktober-vergadering

Deze bespreking vond plaats in de Jachthut te Staverden in een informele sfeer, vanwege het afscheid van de voorzitter en een aantal leden en kennismaking met de nieuwe voorzitter en een tweetal nieuwe leden.

De directeur-bestuurder heeft in zijn speech de vertrekkende leden en in het bijzonder de vertrekkend voorzitter, de heer De Beaufort, van harte bedankt voor hun waardevolle  bijdrage en inzet gedurende de afgelopen jaren. In de vergadering van de Raad van Toezicht van 4 oktober heeft de benoeming van mevrouw Augustijn-van Buuren plaatsgevonden.

’s Middags was er een boswandeling onder leiding van boswachter Verwoerd, met aansluitend een wild-barbecue.

Samenstelling van de RvA

De samenstelling van de RvA is aan grote veranderingen onderhevig geweest.

Onderstaande leden hebben vanwege het bereiken van het einde van hun termijn de RvA verlaten.

 • jhr.ir. W.H.J. (Willem) de Beaufort (voorzitter)
 • ir. J.C. (Hans) Boxem
 • M.H.M. (Mathieu) Gremmen (vice-voorzitter)
 • ir. A.A.A. (Adriaan) van der Linden
 • drs. C. (Carel) Nobbe

Nieuw toegetreden tot de RvA zijn:

 • ir. A. (Annette) Augustijn-van Buuren (voorzitter)
 • dr. W. (Willem) Bijleveld
 • P.A.G. (Patrick) Jansen
 • W.F. (Wouter) van Maanen
 • drs.ir. J.A. (Judith) Slagt
 • drs. R.J. (Reinder) Van der Wal
 • mr. M.L. (Mike) Dijkstra Taurel
 • prof.dr. T.H.G. (Dolly) Verhoeven

Overzicht leden van de commissie ultimo 2017:

 • ir. A. (Annette) Augustijn-van Buuren
 • G.H.M. (Gerard) Alferink
 • ir. J.M. (Jelle) Buizer
 • dr. W. (Willem) Bijleveld
 • P.A.G. (Patrick) Jansen
 • W.F. (Wouter) van Maanen
 • A. (Bob) van der Put
 • drs.ir. J.A. (Judith) Slagt
 • drs. R.J. (Reinder) Van der Wal
 • mr. M.L. (Michael) Dijkstra Taurel
 • prof.dr. T.H.G. (Dolly) Verhoeven
 • drs. M.J. (Mark) van der Wolf