Jaarverslag Raad van Toezicht

Jaarverslag 2017 Raad van Toezicht Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK)

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken binnen GLK en staat hem met raad en advies terzijde.

Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als zijn werkgever en zorgt ervoor -onder meer door evaluatie van het functioneren van de directeur-bestuurder- dat de organisatie voorzien is van capabel bestuur.

De Raad van Toezicht bestaat uit zes personen en is zodanig samengesteld dat verschillende deskundigheids- en aandachtsgebieden zijn vertegenwoordigd om op alle relevante aspecten van de organisatie toezicht te kunnen houden.

Hieronder volgt alfabetisch de samenstelling van de Raad van Toezicht. Daarbij wordt  eventuele deelname aan één van de commissies van de Raad aangegeven, alsmede het moment van aftreden.

 • Mr. H.J.E. Bruins Slot, voorzitter, remuneratiecommissie, 01-12-2020 (niet herbenoembaar).
 • H.E. van Dijken BCom, lid, Financiële Audit Commissie, 01-01-2020 (niet herbenoembaar).
 • Mr. C.Th.E.M. Haubrich-Gooskens, lid, 01-01-2020 (niet herbenoembaar).
 • Mr. B.A.H. van der Voort, vice-voorzitter, remuneratiecommissie, 01-11-2018 (niet herbenoembaar).
 • Ir. H.A.A.M. Webers, lid, 01-06-2021 (niet herbenoembaar).
 • Drs. A. Welgraven, lid, Financiële Audit Commissie, 01-11-2018 (niet herbenoembaar).

De Raad van Toezicht heeft, zoals hiervoor aangegeven, twee commissies. Deze commissies ondersteunen en adviseren de Raad van Toezicht bij het uitvoeren van zijn verantwoordelijkheid op het terrein van de financiën, alsmede ten aanzien van het werkgeverschap voor de directeur-bestuurder, inclusief zijn functioneren en zijn bezoldiging.

De voorzitter van de Raad van Toezicht woont tenminste éénmaal per jaar een vergadering van de Ondernemingsraad bij. Deze vond plaats op 21 november. Tevens woont hij de vergaderingen van de Raad van Advies als toehoorder bij. Deze vergaderingen vonden plaats op 21 maart, 28 juni en 10 oktober.

De Raad van Toezicht heeft onder externe begeleiding het eigen functioneren geëvalueerd. Op grond daarvan zijn onder meer nadere afspraken gemaakt om de effectiviteit van de inzet van de Raad te optimaliseren.

Daarnaast heeft de Raad zich bij deze gelegenheid gebogen over de te volgen procedure in verband met het aanstaande vertrek in 2018 van twee leden.

In het najaar is de heer Webers herbenoemd als lid van de Raad.

De toezichtstaken van de Raad betreffen de volgende onderwerpen en activiteiten.

 • De realisatie van de statutaire doelstellingen van GLK.
 • De Meerjarenvisie en overige beleidskaders en de risico’s verbonden aan de activiteiten van GLK.
 • De opzet werking en kwaliteitsborging van interne beheersings- en controlesystemen.
 • De financiële verslaglegging.
 • De naleving van wet- en regelgeving.
 • De verhouding met de overheden, in het bijzonder met de provincie Gelderland.
 • De verhouding met andere belanghebbenden binnen en buiten GLK; in het bijzonder ook de vrijwilligers en de donateurs.
 • Het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van GLK.

De Raad van Toezicht vergadert in aanwezigheid van de directeur-bestuurder, alsmede twee MT-leden, onder wie de waarnemend directeur. In voorkomende gevallen verzorgen andere medewerkers presentaties in de vergadering.

In 2017 is de Raad zesmaal bijeen geweest. Dit betrof vier reguliere vergaderingen en vonden plaats op 15 februari, 24 mei, 4 oktober en 13 december en twee themabijeenkomsten die plaatsvonden op 12 april en 15 november.

In de eerste daarvan hield de directeur van LandschappenNL een inleiding over de strategische agenda en het Governance-model van zijn organisatie. Aansluitend werd de Raad geïnformeerd over het gebiedsproces “Stappen in de Toekomst”.

In de tweede themabijeenkomst vond de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht plaats met een terugkoppeling naar de directeur-bestuurder. Tevens verzorgde in deze bijeenkomst de waarnemend directeur een presentatie over de branding van het merk GLK.

Eén lid van de Raad van Toezicht was eenmaal verhinderd om de vergadering van de Raad bij te wonen.

Ook in 2017 waren er leden van de Raad van Toezicht aanwezig bij de vrijwilligerscontactdag, de donateursexcursie en de begunstigersvergadering.

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de onderwerpen die soms meerdere malen door de Raad van Toezicht zijn behandeld.

Ter informatie / bespreking

 • Elke vergadering een directierapportage van de directeur-bestuurder inzake de stand van zaken met betrekking tot de voornemens uit het jaarplan.
 • Tevens elke vergadering een overzicht van de stand van zaken van de lopende projecten.
 • Periodiek de ontwikkeling financieel resultaat d.m.v. kwartaalrapportages en jaarprognose.
 • De Managementletter 2016.
 • Overzicht “Balanswaardering onroerend goed”.
 • Bedrijfsbeleid informatiebeveiliging.
 • Nulmeting fiscaliteit.
 • Risico- en fraude-inventarisatie 2016/2017.
 • Informatieplan 2017-2020.
 • Generatiepact GLK.
 • Notitie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
 • Verkenning 4 stichtingen model GLK.
 • Provinciale basisbijdrage aan GLK.
 • Stand van zaken ruiling Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en GLK.
 • Stand van zaken Bergharen Tax.
 • Samenwerking Stichting Oude Gelderse Kerken.
 • Reilen en zeilen LandschappenNL.
 • Ontwikkelingen Nationale Monumentenorganisatie.
 • Audits CBF-erkend doel, SNL-certificering, FSC-certificering, Museumregistratie.
 • Informatie uit de Raad van Advies, de Beheer Advies Commissie en de Vermogens Beheer Commissie.

Ter goedkeuring en instemming

 • Jaarrekeningen 2016 van de onderscheiden GLK-stichtingen met goedkeurende accountantsverklaring.
 • Publieksjaarverslag 2016.
 • Begrotingen 2018 van de onderscheiden GLK-stichtingen.
 • Concept jaarplan 2018 “Samenwerken aan onze Meerjarenvisie”.
 • Kwaliteitsimpuls GLK.
 • Nota Bosbeleid.
 • Aankoop 14,5 ha. Hoevelakense Bos.
 • Afwikkeling landgoed De Boschslag.
 • Benoeming van de voorzitter van de Raad van Advies.

Het functioneren van de directeur-bestuurder heeft de remuneratiecommissie samen met hem geëvalueerd. Zij heeft haar erkentelijkheid uitgesproken voor de niet-aflatende inzet en toewijding die de directeur bestuurder tentoonspreidt. Over de uitkomst van dit overleg is de Raad van Toezicht naderhand geïnformeerd.

De leden van de Raad van Toezicht, als ook de andere raden, ontvangen geen beloning. Wel worden eventuele onkosten vergoed.

De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar ook beoordeeld of er sprake is van (de schijn van) belangenverstrengeling, gelet op de hoofd- en nevenfuncties die de leden vervullen.

Daar is naar het oordeel van de Raad geen sprake van.

De hoofd- en nevenfuncties staan hieronder aangegeven.

 • Mr. H.J.E. Bruins Slot, wonende te Apeldoorn, vice-voorzitter Vereniging Aegon, voorzitter Raad van Toezicht stichting Wilde Ganzen, bestuurslid De12Landschappen, lid Raad van Advies Nationaal Park De Hoge Veluwe, voorzitter Raad van Toezicht Omroep Gelderland, voorzitter College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Apeldoorn, panellid Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie.
 • H.E. (Gonnie) van Dijken BCom, wonende te Wekerom, Hoofd Internationale Sanctiewetgeving bij de Rabobank, lid bestuur AWN afdeling Zuid-Veluwe en Oost-Gelderland.
 • Mr. C.T.E.M. (Cathrijn) Haubrich Gooskens, wonende te Deil, bestuur Gelderse Natuur- en Milieufederatie, voorzitter bestuur Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap, bestuur Stichting Welzijn West Betuwe.
 • Mr. B.A.H. (Bernard) van der Voort (vice-voorzitter), wonende te Driebergen, Corporate Director Legal Affairs and Company Secretary bij Royal HaskoningDHV te Amersfoort.
 • Ir. H.A.A.M. (Harry) Webers, wonende te Deventer, voorzitter VVV Deventer, voorzitter SER Overijssel, voorzitter Stichting Cleantech Tomorrow, lid Raad van Advies Donkergroen, voorzitter Deventer Oranje Vereniging, plaatsvervangend voorzitter Commissie voor de milieueffectrapportage en diverse nevenfuncties op het gebied van onderwijs, kunst en cultuur.
 • Drs. A. (Ab) Welgraven, wonende te Lunteren, o.a. bestuurslid St. Het Luntersche Buurtbosch en penningmeester bestuur St. Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed.