Jaarverslag Vermogens Beheer Commissie

De Vermogens Beheer Commissie adviseert de directie en Raad van Toezicht over het beleggingsbeleid, vermogensbeheer en liquiditeitenbeheer. De commissie bestaat uit drie leden en is zodanig samengesteld dat de disciplines die van belang zijn voor een verantwoord beheer van het vermogen, zijn vertegenwoordigd. In 2017 vond er zowel een halfjaar- als een jaarevaluatie plaats met de vermogensbeheerder. Bovendien heeft de Commissie eenmaal met de Financiële Audit Commissie vergaderd. Het rendement over 2017 bedroeg 2,3%.

Het risicoprofiel is defensief. Dit houdt in dat de beleggingsportefeuille voor maximaal 20%-25% mag bestaan uit zakelijke waarden. Beleggingen in de portefeuille voldoen aan geselecteerde duurzaamheidscriteria. De screening vindt plaats door onderzoeksbureau Sustainalytics. Jaarlijks wordt een duurzaamheidsverslag opgesteld. De portefeuille voldoet aan de gestelde duurzaamheidscriteria. In 2017 is het vermogensbeheer door  van Lanschot uitgevoerd.