Red het Kastanjedal

‘Redt u het Kastanjedal?’

In oktober stuurden we onze donateurs een brief met deze brandende vraag. De reacties waren hartverwarmend en overweldigend.

Het Kastanjedal op ons landgoed Heerlijkheid Beek heeft te lijden van de heftige regenbuien die zich tegenwoordig voordoen. Door erosie slijt de beek steeds verder uit, spoelt organisch materiaal weg en verdwijnen zeldzame soorten. Ook de beroemde Kabouterboom verliest zijn houvast. Het kwetsbare Kastanjedal heeft kortom een ernstig probleem.

Gelukkig zijn er oplossingen mogelijk. Er liggen plannen klaar om de waterhuishouding zodanig aan te passen dat regenpieken beter kunnen worden opgevangen. Het leefklimaat voor planten en dieren kan zich dan weer herstellen.

De oproep om bij te dragen aan noodzakelijke maatregelen leverde veel respons op. Een groot deel van de benodigde € 75.000 is inmiddels bijeengebracht, waardoor de maatregelen kunnen worden uitgevoerd. De gulle gevers zijn we uiteraard zeer dankbaar.